baltas logo be fono

Teisės aktai pagal ,,Apsaugos darbuotojo mokymus”

Teisinė informacija

450 +

Išlaikytų apsaugos darbuotojo egzaminų

1550 +

Išlaikytų ginklo savigynai egzaminų

  1. 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1214/2011 dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (OL 2011 L 316, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1214

  1. 2012 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 55/2013 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1214/2011 dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą taikymo srities išplėtimo (OL 2013 L 21, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2013.021.01.0001.01.LIT&toc=OJ%3AL%3A2013%3A021%3ATOC

  1. Asmens ir turto apsaugos įstatymas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.238254/asr

  1. Dėl apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo pažymėjimo naudojimo ir informacijos policijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1ead3bd1e2ce11e8bcacfff937113a43/asr

  1. Asmens ir turto apsaugos licencijavimo taisyklės.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.249721/asr

  1. Dėl Nacionalinio standartinio scenarijaus patvirtinimo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bf4986b03b8811eb8d9fe110e148c770

  1. Dėl užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklių patvirtinimo.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399468/asr

  1. Dėl neformaliojo profesinio mokymo apsaugos darbuotojo mokymo programos patvirtinimo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6a9f8590169c11ea9d279ea27696ab7b

  1. Dėl šaunamojo ginklo turėjimo savigynai ir apsaugos darbuotojo mokymo programų baigiamųjų egzaminų testų ir uždavinių klausimų sąrašų patvirtinimo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f4ffec70376c11ea829bc2bea81c1194

  1. Dėl išsilavinimo prilyginimo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38117F11CD1A